Resultat

2017

Remissvar på slutbetänkandet Ny resegarantilag

2017-03-28 | Remissvar Försäkring

Finansinspektionen (FI) ser fördelar med den föreslagna öppna lösningen jämfört med övriga alternativ, men anser att förslaget har vissa brister som bör få uppmärksamhet i den fortsatta lagstiftningsprocessen.

Skatt på finansiell verksamhet (SOU 2016:76)

FI bedömer att den föreslagna skatten skapar betydande snedvridningar och därför inte bidrar till en neutral beskattning.

Slopat gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal inom försäkringssektorn

2017-02-02 | Remissvar Försäkring

Utifrån de utgångspunkter som Finansinspektionen har att beakta har myndigheten ingen invändning mot förslaget att slopa gruppundantaget för konkurrensbegränsande avtal inom försäkringssektorn.

Remissvar till Villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension

2017-01-31 | Remissvar Försäkring

FI har inga invändningar mot utredningens (Villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension (SOU 2016:51)) ställningstaganden. FI gör dock några kommentarer till hur lagtexten skulle kunna formuleras för att undvika överlappning med existerande terminologi inom områdena tjänstepension och försäkring.

2016

FI:s synpunkter på BFN:s regelverk om fusioner

FI har lämnat ett antal synpunkter på Bokföringsnämndens (BFN) förslag till ändrade allmänna råd och vägledningar om fusionsredovisning.

Remissvar: Frivillig pensionsförsäkring

2016-04-29 | Remissvar Försäkring

FI ställer sig positiv till förslaget men föreslår bland annat att lagen om Pensionsmyndighetens premiepensionsverksamhet utvidgas till att omfatta även den frivilliga pensionsförsäkringen.

Remissvar: Tjänstepension – tryggandelagen och skattereglerna (SOU 2015:68)

FI är positiv till utredningens förslag om förtydligat och kompletterande tillsynsansvar och till det moderniserade språket i tryggandelagen.

2015

Remissvar: Nya regler för AP-fonderna

Finansinspektionen tillstyrker utredningens förslag.

Remissvar: Nordisk standard för revision i mindre företag

FI anser inte att Nordisk standard för revision i mindre företag (Nordiska standarden) är lämplig för något företag som står under FI:s tillsyn. Samtliga dessa företag kräver en heltäckande, tillförlitlig och enhetlig revisionsmetodik i enlighet med ISA.

Laddar sidan