Resultat

2017

Förslag till ändrade regler om årsredovisning i försäkringsföretag

FI föreslår ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:12) om årsredovisning i försäkringsföretag.

Redovisningstillsyn i Europa 2016

2017-04-12 | Redovisning Esma Nyheter

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har presenterat en rapport om den redovisningstillsyn som bedrivits under 2016 inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES.

Frågor och svar om Esmas riktlinjer om alternativa nyckeltal

2017-01-31 | Redovisning Esma Nyheter

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten Esma har publicerat sex nya frågor och svar till de riktlinjer om alternativa nyckeltal som gavs ut i slutet av 2015. Esma har fått frågor om hur riktlinjerna ska tillämpas och vill på detta sätt verka för en enhetlig tillämpning av dem.

Esma ger svar om tekniskt format för inrapportering av årsredovisningar

Från den 1 januari 2020 ska emittenter inom EU använda ett gemensamt elektroniskt format för att rapportera in årsredovisningar till nationella tillsynsmyndigheter. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har nu publicerat svar på de synpunkter som kommit in på myndighetens förslag från 2015 kring detta.

FI ändrar remissvar om redovisningstillsyn

FI har ändrat sitt remissyttrande från 2015 om ansvaret för redovisningstillsynen i Sverige. I sitt ursprungliga yttrande ställde sig FI i huvudsak bakom förslaget att FI skulle få det fulla ansvaret för den svenska redovisningstillsynen.

2016

Slutgiltigt utkast till rapportering av finansiell information

2016-12-02 | Redovisning Eba Nyheter

Den 22 november godkändes den internationella finansiella redovisningsstandarden för finansiella instrument, IFRS 9. Den nya standarden påverkar rapportering av finansiell information i Finrep-paketet.

Uttalande om implementeringen av IFRS 9, Finansiella instrument

2016-11-15 | Redovisning Esma Nyheter

I syfte att främja en enhetlig tillämpning av IFRS-regelverket har Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, publicerat ett uttalande om implementeringen av IFRS 9, Finansiella instrument.

Tre områden i fokus för granskning av finansiella rapporter

2016-11-09 | Redovisning Esma Nyheter

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, har pekat ut tre områden som ska prioriteras när tillsynsmyndigheterna i EU granskar börsföretagens finansiella rapporter avseende räkenskapsåret 2016.

EECS beslutsdatabas – för en likartad redovisningstillsyn i EU

2016-10-31 | Redovisning Marknad

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten, Esma, publicerar löpande tillsynsbeslut om börsbolags finansiella rapporter, som fattats av enskilda länders tillsynsorgan och som samtliga EU-länder senare gett sitt stöd till.

Om redovisningstillsyn

2016-10-31 | Redovisning Marknad

Redovisningstillsynen ska ske på ett sätt som uppfyller kraven i Värdepappersmarknadslagen (2007:528) och Finansinspektionen föreskrifter (FFFS 2007:17) , samt Esmas riktlinjer om redovisningstillsyn (Esma/2014/1293).

Laddar sidan