Betaltjänster (PSD 2/PAD)

Nu är EU:s andra betaltjänstdirektiv genomfört i Sverige. Direktivet genomförs i Sverige i och med att ändringar i lagen om betaltjänster och Finansinspektionens nya och ändrade föreskrifter trädde i kraft den 1 maj 2018.

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 (PSD 2) om betaltjänster på den inre marknaden, om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2009/110/EG och 2013/36/EU samt förordning (EU) nr 1093/2010 och om upphävande av direktiv 2007/64/EG (PSD), publicerades den 23 december 2015 och trädde i kraft den 13 januari 2018. 

Direktivets syfte: Att utveckla marknaden för elektroniska betalningar och skapa bättre förutsättningar för säkra och effektiva betalningar.

Utvidgat tillämpningsområde: Betaltjänstlagens tillämpningsområde utvidgas så att så kallade tredjepartsbetaltjänstleverantörer omfattas av tillståndsplikt. Nya leverantörer av betaltjänster:

  • Leverantörer av betalningsinitieringstjänster (Payment Initiation Service Providers, PISP)
  • Leverantörer av kontoinformationstjänster (Account Information Service Providers, AISP)

Skyldigheter för kontoförvaltande institut: Företag som tillhandahåller betalkonton är under vissa omständigheter skyldiga att ge dessa tredjepartsbetaltjänstleverantörer tillgång till kundernas konton, under förutsättning att kunden har gett sitt uttryckliga godkännande. Leverantörer av betalningsinitieringstjänster och kontoinformationstjänster har rätt att använda de starka kundautentiseringsförfaranden som det kontoförvaltande företaget erbjuder kunden.

De nya reglerna medför anmälningsplikt för:

  • Företag med betaltjänster som baseras på betalningsinstrument som enbart kan nyttjas inom ett begränsat nätverk av leverantörer, hos en leverantör i dennes affärsställe eller i fråga om ett mycket begränsat varu- eller tjänsteutbud.
  • Företag som tillhandhåller betalningstransaktioner som genomförs via en leverantör av elektroniska kommunikationsnät eller elektroniska kommunikationstjänster vilken fungerar som mellanhand, om betalningstransaktionerna faktureras på leverantörens faktura.

Säkerhet: Nya bestämmelser medför krav på en betaltjänstleverantörs hantering av säkerhet och risker.

FI:s föreskrifter med anledning av PSD 2

Finansinspektionen inför nya föreskrifter om betaltjänstverksamhet som gäller för alla typer av företag som tillhandahåller betaltjänster, så kallade betaltjänstleverantörer. I föreskrifterna ställs nya krav på att leverantörerna ska ha system för operativa risker och säkerhetsrisker, samt att de ska rapportera incidenter i verksamheten till FI. Det anges även vid vilken tidpunkt de ska komma in med uppgifter om till exempel svikliga förfaranden.

Läs mer

Senast granskad: 2019-03-11
Laddar sidan