Tredjepartsleverantörer

Begreppet betaltjänst omfattar även betalningsinitieringstjänster och kontoinformationstjänster. Det betyder att dessa verksamheter kräver ett tillstånd eller ett undantag från tillståndsplikt för att få bedrivas. Här är några av de regler som gäller för betalningsinitieringstjänster och kontoinformationstjänster.

Tredjepartsleverantörer av betaltjänster är företag eller fysiska personer som tillhandahåller betalningsinitieringstjänster, kontoinformationstjänster eller båda dessa tjänster.

Krav på tillstånd eller undantag från tillståndsplikt

Företag som vill tillhandahålla betalningsinitieringstjänster behöver ett tillstånd. Företag som endast vill tillhandahålla kontoinformationstjänster behöver antingen ett tillstånd eller ett undantag från kravet på tillstånd. Företag eller fysiska personer som enbart vill tillhandahålla en kontoinformationstjänst kan därför ansöka om undantag från tillståndsplikten.

Krav på ansvarsförsäkring eller jämförbar garanti

Betaltjänstleverantörer som tillhandahåller betalningsinitierings- och kontoinformationstjänster ska ha en ansvarsförsäkring eller en annan jämförbar garanti. Kravet syftar till att kunna täcka en eventuell skadeståndsskyldighet som kan uppkomma genom verksamheten.

Leverantörer av betalningsinitieringstjänster ska alltid ha en ansvarsförsäkring eller garanti. För leverantörer av kontoinformationstjänster gäller kravet på en sådan försäkring eller garanti bara om leverantören bara erbjuder en kontoinformationstjänst . Detta innebär att om en betaltjänstleverantör erbjuder såväl en kontoinformationstjänst som någon annan betaltjänst finns det inte ett krav på att ha en försäkring.

Anrop ska ske via ett särskilt gränssnitt

När en tredjepartsleverantör anropar ett kontoförvaltande institut – oftast en bank − ska det ske via det gränssnitt som banken anvisar. Ett annat krav är att företaget ska identifiera sig när det begär och får tillgång till information om ett eller flera specifika betalkonton och tillhörande betalningstransaktioner. Det är inte tillåtet att skaffa sig tillträde till betalkontoinformation via bankens kundgränssnitt utan att identifiera sig. Det är heller inte tillåtet att behandla mer information än nödvändigt för att tillhandahålla den specifika betaltjänst som är skälet till anropet.

Senast granskad: 2022-05-30
Laddar sidan