Elektroniska pengar

För att få ge ut elektroniska pengar krävs tillstånd av FI enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar.

I lagen beskrivs elektroniska pengar som ett elektroniskt förvarat penningvärde som:

  • representerar en fordran på utgivaren,
  • ges ut i utbyte mot medel i syfte att genomföra betalningstransaktioner enligt lagen (2010:751) om betaltjänster, och
  • godtas som betalningsmedel av andra än utgivaren.

Om genomsnittet av utgivna elektroniska pengar överstiger 5 miljoner euro eller motsvarande krävs tillstånd för att få driva verksamheten och bli ett institut för elektroniska pengar. Den som ger ut elektroniska pengar till ett genomsnittligt belopp som understiger 5 miljoner euro kan ansöka om att undantas från tillståndsplikt och kallas för registrerad utgivare. Banker och kreditmarknadsföretag får ge ut elektroniska pengar inom ramen för sitt befintliga tillstånd.

Ett institut för elektroniska pengar eller en registrerad utgivare får också tillhandahålla betaltjänster enligt lagen om betaltjänster.

Förutsättningarna för att FI ska ge tillstånd eller undantag från tillståndsplikt att ge ut elektroniska pengar framgår av lagen om elektroniska pengar och förordningen (2011:776) om elektroniska pengar.

Ansökan ska innehålla

Vad en ansökan om att bli institut för elektroniska pengar eller registrerad utgivare ska innehålla framgår av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2011:49) om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare. Se även ansökningsformulär framtagna av FI under "Läs mer". Observera att om den planerade verksamheten även avser tillhandahållande av betaltjänster ska ansökan även innehålla en beskrivning av betaltjänstverksamheten i enlighet med FFFS 2010:3 och FFFS 2018:4.

Avgift

I samband med ansökan ska en avgift betalas till FI. Se faktaruta betalningsrutin.

Avgiften för prövning av en ansökan om tillstånd är 200 000 kronor.

Avgiften för prövning av ansökan om undantag från tillståndsplikt är 120 000 kronor.

Dessutom tar FI årligen ut en tillsynsavgift.

Institut för elektroniska pengar ska betala 75 000 kronor i tillsynsavgift per år.

Registrerade utgivare ska betala 25 000 kronor i tillsynsavgift per år.

Handläggningstid

FI fattar beslut inom tre månader förutsatt att ansökan är fullständig och avgiften betald.

 

Läs mer

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2022-04-25
Laddar sidan