FATF och andra aktörer

Financial Action Task Force

Financial Action Task Force (FATF) bildades 1989 och är ett mellanstatligt organ som tar fram internationella standarder för bekämpning av penningtvätt, finansiering av terrorism och finansiering av spridning av massförstörelsevapen. FATF når genom sina 39 medlemmar och 9 regionala organ ut till över 200 jurisdiktioner. Sverige blev medlem i FATF år 1990 och åtog sig genom medlemskapet att implementera standarderna i den svenska rättsordningen.

Genom löpande utvärderingar säkerställer FATF och dess regionala organ att medlemmarna följer de internationella standarderna. FATF publicerar kontinuerligt uttalanden om länder med hög risk för penningtvätt och finansiering av terrorism. FATF tar även fram vägledningsdokument till stöd för införande och tillämpning av standarderna.

www.fatf-gafi.org

FATF:s uttalanden, rekommendationer, årsrapport

Nationell samordning mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Samordningsfunktionen skapades 2018 för hantera åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Samordningsfunktionen utgörs av 16 följande myndigheter: Bolagsverket, Brottsförebyggande rådet (Brå), Ekobrottsmyndigheten, Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Kronofogdemyndigheten, Länsstyrelsen Skåne, Länsstyrelsen Stockholm, Länsstyrelsen i Västra Götaland,
Polismyndigheten, Revisorsinspektionen, Skatteverket, Spelinspektionen, Säkerhetspolisen, Tullverket, Åklagarmyndigheten samt av Sveriges Advokatsamfund.

Samordningsfunktionen

Nordic-Baltic WG

Nordic-Baltic AML/CFT Working Group (NBWG) bildades 2019 och är en arbetsgrupp med representanter från alla nordiska och baltiska tillsynsmyndigheter. Syftet med NBWG är att stärka samarbetet mellan tillsynsmyndigheter i Norden och Baltikum genom att utbyta erfarenheter och information, samt att skapa en mer samordnad penningtvättstillsyn för att mer effektivt kunna motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Finanspolisen

Finanspolisen är en sektion inom Polismyndigheten som tar emot, registrerar, bearbetar och analyserar inkomna rapporter från företag om misstänkt penningtvätt eller finansiering av terrorism. Finanspolisen bedömer om rapporterade transaktioner kan knytas till ett särskilt brott eller utgöra ett led i en brottslig verksamhet. Om Finanspolisens arbete resulterar i en misstanke om bakomliggande brott informeras berörd polismyndighet eller annan brottsbekämpande myndighet, till exempel Ekobrottsmyndigheten.

Polisens arbete mot penningtvätt

Ekobrottsmyndigheten

Ekobrottsmyndigheten (EBM) är en specialistmyndighet inom rättsväsendet med särskild kompetens för analys och utredning. Myndighetens uppdrag är att skapa trygghet och rättvisa genom att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet. EBM riktar i första hand in sig på den grova ekonomiska brottsligheten, men också på den mindre allvarliga ekonomiska brottsligheten där straffen inte är höga men där lagföringen har ett förebyggande syfte. EBM utreder bland annat bokföringsbrott, skattebrott, konkursrelaterade brott, finansmarknadsbrott och EU-bedrägerier. EBM arbetar även med brottsförebyggande åtgärder och underrättelseverksamhet.

www.ekobrottsmyndigheten.se

Säkerhetspolisen

Säkerhetspolisens uppdrag är att leda och bedriva polisverksamhet för att förebygga och avslöja brott mot rikets säkerhet, exempelvis terrorism.

www.sakerhetspolisen.se

Åklagarmyndigheten

Åklagarmyndigheten ska bidra till att brottsligheten minskar och att människors trygghet ökar genom att personer som begår brott blir föremål för brottsutredning och lagföring. Åklagarna vid myndigheten har ett ansvar att självständigt leda utred¬ningar om brott, fatta beslut i åtalsfrågor och föra process i domstol.

www.aklagare.se

Egmont Group
Egmont Group är ett nätverk för Financial Intelligence Units (FIU:er) runt om i världen för samarbete i kampen mot penningtvätt och terrorismfinansiering. I dag är 165 FIU:er medlemmar i Egmont Group. I Sverige är Finanspolisen utpekad FIU. Egmont Group tar bland annat fram kompletterande dokument till FATF:s rekommendationer.

www.egmontgroup.org

Baselkommittén – AMLEG

Baselkommittén (The Basel Committee on Banking Supervision) arbetar med banktillsyn och tar fram standarder, riktlinjer och rekommendationer som är normgivande för de flesta länders tillsynsmyndigheter. Kommittén utgör ett globalt nätverk för tillsynsmyndigheter, säkerställer det lokala tillsynssamarbetet genom regionala kommittéer och tillhandahåller utbildning inom tillsynsområdet.

www.bis.org/bcbs

Anti-Money Laundering Standing Committee – AMLSC

Sedan 2020 har arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism en stående kommitté inom Europeiska bankmyndigheten (EBA) underställd EBA:s styrande organ, tillsynsstyrelsen (Board of Supervisors, BoS).

Kommittén har som uppdrag att förbereda ärenden inför beslut i tillsynsstyrelsen som rör motverkandet av penningtvätt och finansiering av terrorism. I kommittén sitter sammanlagt 57 behöriga myndigheter, av vilka 27 har rösträtt i kommittén. FI är röstande medlem i kommittén.

Arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism (EBA)


Senast granskad: 2023-11-22