Beslut

När handläggningen är avslutad fattar FI beslut i ditt ärende. Här kan du läsa om hur du får del av våra beslut.

Beslut på posten

När FI har fattat beslut i ditt ärende skickar vi beslutet till den postadress du angett i ansökan. I beslutet står det om du får det du ansökt om eller inte. Det framgår också på vilka grunder FI har fattat beslutet.

Hur lång tid FI behöver för att fatta beslut varierar för olika ärenden. Du hittar normal handläggningstid på respektive tillståndssida. Enskilda ärenden kan i vissa fall ta längre tid. Om ärendet blir mycket försenat kontaktar vi dig.

Till beslut som går att överklaga bifogar vi information om hur man överklagar, ett delgivningskvitto och ett svarskuvert att skicka tillbaka kvittot med.

Bifall 

Om FI godkänner din ansökan betyder det att du fått det du ansökt om. Om du har fått ett tillstånd måste du nu vara beredd på vad det innebär att stå under tillsyn.

Avslag

Om FI bedömer att det inte finns förutsättningar att godkänna din ansökan så avslås den med en klargörande motivering. Om du får avslag har du en viss tid på dig att överklaga beslutet för att få det prövat i domstol. Information om hur man överklagar finns i brevet med avslaget.

Om du inte överklagar beslutet om avslag eller om domstolen inte ändrar det i sin prövning, så vinner beslutet laga kraft. Det betyder att avslaget gäller och att ditt ansökningsärende hos FI är avslutat.

Senast granskad: 2022-01-11