Trafikljuset

Trafikljuset är en del av FI:s metodik för tillsynen över de livförsäkringsbolag som inte omfattas av Solvens 2. Modellen mäter hur väl företagen klarar av exponeringen mot olika finansiella risker och försäkringsrisker.

I trafikljuset beräknas först en kapitalbuffert, utifrån det verkliga värdet på både tillgångar och skulder. Därefter utsätts företaget för ett antal fiktiva stresscenarier, vilka bestämts av FI. Utfallet av scenarierna visar på ett sammantaget kapitalbehov med hänsyn till riskerna.

Om den beräknade bufferten inte är tillräcklig visar trafikljusmodellen rött ljus. Då gör FI en mer ingående tillsyn av både kvantitativt och kvalitativt slag. 

Diskonteringsräntor

Diskonteringsräntan används vid värdering av försäkringsföretagens tillgångar och skulder i trafikljusmodellen. Företagen ska vid val av diskonteringsräntor tillämpa FFFS 2013:23 om val av räntesats för att beräkna livförsäkringsavsättningar och vissa andra försäkringstekniska avsättningar. Diskonteringsräntekurvor publiceras av FI en gång per månad.

Rapportering och anvisningar

Rapporteringen av uppgifterna i trafikljusmodellen är densamma som den vid periodisk rapportering. 

Blanketterna finns i excelformat motsvarande den elektroniska blankett som lämnas i periodiska rapporteringen. Blanketterna kan användas av företagen för egna beräkningar i enlighet med anvisningarna. Se även Anvisningar till blankett trafikljus.

Läs mer

Frågor om trafikljuset


Senast granskad: 2021-08-24
Laddar sidan