Blanketter

Här är en förteckning över de blanketter som verksamhetsutövare inom tillsynsområdet finansiella företag behöver använda.

Här på Finansinspektionens webbplats finns blanketter för att anmäla olika förhållanden eller påkalla samråd med FI inför att ingå säkerhetsskyddsavtal och överlåta säkerhetskänslig verksamhet. Regler om detta finns i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2022:17) om säkerhetsskydd.

Utöver det ska även vissa blanketter som finns på Säkerhetspolisens webbplats användas.
Efter namnet på respektive blankett nedan står det vilken myndighet den finns att ladda ned hos. Längst ned finns länkar till de specifika webbsidor på respektive myndighets webbplats där blanketterna ligger.

Anmälan om säkerhetskänslig verksamhet och behov av DAF

När en verksamhetsutövare konstaterat att någon del av verksamheten är säkerhetskänslig ska detta anmälas till Finansinspektionen på en särskild blankett. Anmälan ska inte beskriva detaljer om den säkerhetskänsliga verksamheten.

För att kunna vidta nödvändiga fysiska säkerhetsåtgärder för att skydda den säkerhetskänsliga verksamheten och informationen kan verksamhetsutövaren också behöva ett dokument från Säkerhetspolisen kallat DAF (dimensionerad antagonistisk förmåga).

En DAF innehåller en beskrivning av de antagonistiska förmågor som vissa säkerhetsskyddsåtgärder ska dimensioneras utifrån. Anmälan om DAF görs till FI på en blankett som finns på Säkerhetspolisens hemsida.

Om den säkerhetskänsliga verksamheten upphör, till exempel för att den läggs ned eller överlåts till någon annan, ska detta också anmälas till Finansinspektionen, på en blankett som finns på FI:s webbplats.

 • Anmälan säkerhetskänslig verksamhet (Finansinspektionen)
 • Underlag DAF (Säkerhetspolisen)
 • Anmälan om att den säkerhetskänsliga verksamheten upphört (Finansinspektionen)

Underrättelser om säkerhetsskyddschef och signalskyddschef

För att underlätta handläggningen vill Finansinspektionen få information om vem som är säkerhetsskyddschef och signalskyddschef. Enklaste sättet är att använda de blanketter vi tagit fram för detta ändamål. Vi önskar få in denna information snarast efter anmälan av säkerhetskänslig verksamhet och när en ny person anställs i befattningen.

 • Underrättelse om säkerhetsskyddschef (Finansinspektionen)
 • Underrättelse om signalskyddschef (Finansinspektionen)

Anställning i säkerhetsklass

Det är Finansinspektionen som fattar det slutgiltiga beslutet om att en viss befattning hos ett finansiellt företag ska vara placerad i säkerhetsklass. När en verksamhetsutövare gjort bedömningen att en befattning ska vara placerad i säkerhetsklass, ska en begäran om att Finansinspektionen fattar ett sådant beslut göras på en blankett som finns på FI:s webbplats.

Den person som verksamhetsutövaren vill anställa i en sådan befattning måste säkerhetsprövas. Säkerhetsprövningen består av två huvudsakliga steg. Först ska verksamhetsutövaren genomföra en egen grundutredning med en lämplighetsprövning. Om lämplighetsprövningen visar att personen inte är olämplig att anställa i en säkerhetsklassad befattning kan verksamhetsutövaren gå vidare med nästa steg. Det är registerkontroll och i vissa fall särskild personutredning, som genomförs av Säkerhetspolisen.

Blanketter för registerkontroll och särskild personutredning finns på Säkerhetspolisens webbplats. Dessa ska skickas till Finansinspektionen för vidarebefordran till Säkerhetspolisen.

Till en ansökan om registerkontroll eller särskild personutredning ska verksamhetsutövaren bifoga en bekräftelse på att de personer som kontrollen och i vissa fall den särskilda personutredningen avser har samtyckt till den. För att underlätta handläggningen önskar Finansinspektionen att verksamhetsutövaren på samma blankett samtidigt bekräftar att lämplighetsprövningen är genomförd.

Finansinspektionen ansöker därefter om registerkontroll och särskild personutredning hos Säkerhetspolisen för verksamhetsutövarens räkning.

Registerkontrollen fortsätter sedan löpande under anställningen. När anställningen i säkerhetsklass upphör, ska verksamhetsutövaren skyndsamt se till att registerkontrollen hos Säkerhetspolisen avslutas. Det görs också till Finansinspektionen på en blankett som finns på Säkerhetspolisens hemsida.

 • Begäran om beslut om placering i säkerhetsklass (Finansinspektionen)
 • Bekräftelse på genomförd lämplighetsbedömning samt inhämtat samtycke till registerkontroll (Finansinspektionen)
 • Ansökan om registerkontroll (Säkerhetspolisen)
 • Bilaga särskild personutredning klass 1 och 2 (Säkerhetspolisen)
 • Avanmälan av registerkontroll (Säkerhetspolisen)
 • Försättsblad till avanmälan av registerkontroll (Finansinspektionen)
 • Kontaktperson för utlämning av uppgifter för säkerhetsprövning. (Säkerhetspolisen)

Säkerhetsskyddsavtal

När en verksamhetsutövare anlitar en leverantör eller inleder ett samarbete som innebär att utomstående får tillgång till företagets säkerhetskänsliga verksamhet eller tar del av företagets säkerhetsskyddsklassificerade information ska företaget ingå ett säkerhetsskyddsavtal med den andra aktören. Avtalet ska se till att verksamheten och informationen skyddas på samma nivå hos leverantören eller samarbetsparten som hos verksamhetsutövaren.

 • Anmälan om avsikt att ingå säkerhetsskyddsavtal (Finansinspektionen)
 • Underlag för säkerhetsskyddsavtal samt mallar (Säkerhetspolisen)
 • Anmälan om samråd vid säkerhetsskyddsavtal (Finansinspektionen)

Överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet, viss egendom och aktier

När en säkerhetskänslig verksamhet eller viss egendom ska överlåtas ska verksamhetsutövaren anmäla detta till Finansinspektionen på en särskild blankett. Till blanketten ska bifogas en beskrivning av den avsedda överlåtelsen, en särskild säkerhetsskyddsbedömning, en lämplighetsprövning samt information om förvärvaren och dennes ägarstruktur. Tänk på att den bifogade informationen ska vara tillräckligt utförlig för att FI ska kunna göra en bedömning av lämpligheten med överlåtelsen.

 • Anmälan om samråd inför överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet och viss egendom (Finansinspektionen)
 • Anmälan om samråd inför överlåtelse av aktier och andelar av säkerhetskänslig verksamhet (Finansinspektionen)

Ladda ner blanketter


Senast granskad: 2021-12-01