Ändring av stadgar

Till och med april 2020 gäller de gamla reglerna i lagen om understödsföreningar för ändring av stadgar.

Ansökan

Lagen (1972:262) om understödsföreningar ("LUF") är upphävd genom lagen (2010:2044) om införande av FRL (2010:2043). Enligt införandebestämmelserna (7 § 1 st) får understödsföreningar registrerade före den 1 januari 2011 fortsätta bedriva sin verksamhet under en övergångsperiod, eller till dess att understödsföreningen har fått ett lagakraftvunnet beslut angående tillstånd att driva försäkringsrörelse som försäkringsföretag enligt 2 kap. FRL (dvs. som försäkringsaktiebolag, ett ömsesidigt försäkringsbolag eller en försäkringsförening).

Riksdagen har beslutat om en lagändring som innebär att 7 § i införandebestämmelserna ändras. Lagändringen som trädde i kraft 1 juli 2019 innebär att övergångsperioden förlängs till utgången av år 2020 eller, om understödsföreningen driver verksamhet avseende tjänstepensionsförsäkring, till utgången av april 2020.

Om en ansökan om tillstånd enligt 2 kap. FRL inte har getts in före övergångsperiodens utgång, eller om den avslås, ska understödsföreningen träda i likvidation

Till och med utgången av övergångsperioden, gäller 37 § LUF vid ändring av en understödsförenings stadgar. 

Ansökan om ändring av stadgar bör innehålla

  • understödsföreningens namn
  • tydlig information om vad som ändras i stadgarna
  • de nya stadgarna i dess helhet
  • stämmoprotokoll där beslutet om stadgeändring framgår.

Avgift

En avgift på 9 000 kronor ska betalas till FI. Se faktaruta betalningsrutin.

Handläggningstid

FI:s rikttid för handläggningen är 90 dagar under förutsättning att ansökan är fullständig och avgiften betald. Om ansökan behöver kompletteras förlängs handläggningstiden.

Fakta betalningsrutin

  • FI registrerar ansökan som får ett diarienummer.
  • FI skickar därefter ett handläggarbrev där diarienummer, ärendets avgift och betalningsinformation framgår.

Betala inte avgiften innan du har fått handläggarbrev och diarienummer från FI.

Senast granskad: 2019-08-07
Laddar sidan