Dispens från lagen om årsredovisning i försäkringsföretag

För de understödsföreningar som bedriver verksamhet med stöd av 7 § 1 st lagen (2010:2044) om införande av FRL (2010:2043) gäller äldre lydelser av lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL). Enligt dessa bestämmelser är ÅRFL tillämplig på understödsföreningar och enligt samma lag får undantag medges, se SFS 2010:1264 och p. 2 i övergångsbestämmelserna till SFS 2010:2058. En understödsförening som får dispens ska tillämpa Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har dispens (FFFS 2006:18 )

Ansökan

Ansökan om dispens ska göras via ansökningsformuläret nedan.

Avgift

En avgift på 3 600 kronor ska betalas till FI. Se faktaruta betalningsrutin.

Handläggningstid

FI:s rikttid för handläggningen är 45 dagar under förutsättning att ansökan är fullständig och avgiften betald. Om ansökan behöver kompletteras förlängs handläggningstiden.

Information om möjligheten att få dispens från skyldigheten att tillämpa vissa regler i lagen om årsredovisning i försäkringsföretag

FI:s föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2006:18) om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har dispens

Ansökningsformulär

Senast granskad: 2019-08-07
Laddar sidan