Förändring i antal aktier eller röster

En emittent som har sina värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad är skyldig att offentliggöra bolagshändelser som resulterat i en ändring i antalet aktier eller röster.

Offentliggörandet ska ske den sista handelsdagen i den månad som förändringen ägde rum, enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument (LHF). För att uppfylla de krav som ställs på ett offentliggörande så räcker det med andra ord inte att offentliggöra förändringen direkt. I sådana fall måste emittenten även offentliggöra förändringen den sista handelsdagen samma månad. Offentliggörande ska också rapporteras in till FI:s Börsinformationsdatabas, se mer under rubriken Offentliggörande och inrapportering till FI nedan.

En förändring i antalet aktier eller röster kan exempelvis bero på att emittenten förvärvar eller överlåter egna aktier. En sådan händelse kan innebära att bolaget passerar en flaggningsgräns och därmed även måste offentliggöra detta så snart som möjligt. Du kan läsa mer om detta på sidan Flaggning.

Offentliggörande och inrapportering till FI

Informationen ska offentliggöras så att den snabbt och på ett icke-diskriminerande sätt blir tillgänglig för allmänheten i EES.

Samtidigt som informationen offentliggörs ska den rapporteras till FI för att lagras och vara tillgänglig på FI:s webbplats. Informationen ska enligt 10 kap. 10 § Finansinspektionens föreskrifter (2007:17) om verksamhet på marknadsplatser lämnas till FI i elektronisk form. Informationen rapporteras in till FI:s Börsinformationsdatabas genom att exempelvis ladda upp pressmeddelandet om förändringen. För att göra informationen så tydlig som möjligt rekommenderar vi att ha en beskrivande rubrik för den information som rapporteras in.

Ofta använder sig emittenter av nyhetsdistributörer för att offentliggöra information. Dessa distributörer kan även åta sig att lämna den offentliggjorda informationen till FI. Ansvaret för att informationen kommer in till FI vilar dock alltid ytterst på emittenten. Närmare anvisningar om hur det praktiskt går till att rapportera till FI finns på sidan Rapportering. Här får du också information om hur du hittar blanketter för att kunna rapportera för en emittent eller fullmakter för att låta en nyhetsdistributör rapportera in informationen.

Lagringen hos FI säkerställer att de krav som anges i öppenhetsdirektivet om att informationen ska hållas tillgänglig för allmänheten i minst tio år uppfylls.

Språk som informationen ska offentliggöras på

I 10 kap. 8 § i Finansinspektionens föreskrifter (2007:17) om verksamhet på marknadsplatser finns bestämmelser om vilket språk som ska användas för offentliggörandet av informationen. Om emittentens värdepapper är upptagna till handel endast i Sverige, och emittenten har Sverige som hemmedlemsstat, ska informationen offentliggöras på svenska.

Om emittentens värdepapper är upptagna till handel både i Sverige och i ett eller flera andra EES-länder och har Sverige som hemmedlemsstat, ska informationen offentliggöras på svenska, men även på engelska eller något av de språk som godtas av de behöriga myndigheterna i det aktuella landet eller länderna. Om emittenten endast har värdepapper upptagna till handel i en eller flera andra EES-länder, men har Sverige som hemmedlemsstat ska informationen offentliggöras på svenska, engelska eller på ett språk som godtas av de behöriga myndigheterna i det eller de länderna. Emittenter vars värdepapper är upptagna till handel i Sverige men som har ett annat EES-land som hemmedlemsstat, ska offentliggöra informationen på svenska eller engelska.

FI kan efter ansökan medge undantag från språkbestämmelserna. Undantag har hittills i vissa fall meddelats för emittenter som önskat offentliggöra prospekt och löpande information på engelska. Det har då rört sig om utländska bolag där aktieägarkretsens sammansättning är sådan att de kan förväntas tillgodogöra sig informationen på engelska.

Läs mer om en emittents hemmedlemsstat

Sanktioner

Skyldigheten att offentliggöra förändringar i antalet aktier eller röster framgår av 4 kap. 9 § lagen (1991:980) LHF. Av 6 kap. 3 a § LHF framgår att FI ska besluta att en sanktionsavgift tas ut av den som inte inom föreskriven tid fullgör sina skyldigheter bland annat enligt 4 kap. 9 § LHF.

Juridiska personer:

Avgiften ska vara lägst 15 000 kronor och högst det högsta av:

a) ett belopp som per den 26 november 2013 motsvarade tio miljoner euro,

b) fem procent av den juridiska personens omsättning närmast föregående räkenskapsår,

c) två gånger den vinst som den juridiska personen erhållit till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa, eller

d) två gånger de kostnader som den juridiska personen undvikit till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa.

Fysiska personer:

Avgiften ska vara lägst 15 000 kronor och högst det högsta av:

a) ett belopp som per den 26 november 2013 motsvarade två miljoner euro,

b) två gånger den vinst som den fysiska personen erhållit till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa, eller

c) två gånger de kostnader som den fysiska personen undvikit till följd av regelöverträdelsen, om beloppet går att fastställa.

Närmare detaljer kring vad som ska beaktas när sanktionsavgiftens storlek fastställs finns i 6 kap. 3 d-f §§ LHF. Som framgår av 6 kap. 3 g § LHF kan avgiften efterges helt eller delvis om överträdelsen är ringa, ursäktlig eller om det annars finns särskilda skäl.

Frågor och svar

Observera att skyldigheten att offentliggöra förändringar i antalet aktier eller röster åligger emittenten. Denne måste således känna väl till sina skyldigheter.

I dokumentet nedan har vi samlat de vanligaste frågorna och svaren som vi får in. Frågor som rör rapportering av informationen till Börsinformationsdatabasen kan du ställa till vår avdelning för Rapportering på rapportering@fi.se eller 08-408 980 37 (telefontid vardagar kl. 9–11).

FI kan svara på frågor, informera om tillämpliga bestämmelser och ge vägledning. FI kan som tillsynsmyndighet dock inte ge förhandsbesked i några fall. Om representanter för emittenten är osäkra på hur ett offentliggörande av förändringar i antalet aktier eller röster ska hanteras rekommenderas att ta kontakt med en juridisk rådgivare som kan hjälpa till med en bedömning utifrån de omständigheter som är specifika för just den emittenten.

FI:s frågor och svar om förändringar i totalt antal aktier eller röster

Esmas frågor och svar (Q&A) om öppenhetsdirektivet, senast uppdaterad den 31 januari 2019 (engelska)

Regler och vägledning

Reglerna om offentliggörande av förändringar i antalet aktier eller röster genomfördes genom öppenhetsdirektivet. I Sverige har reglerna implementerats i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. I FI:s föreskrifter om verksamhet på marknadsplatser (FFFS 2007:17) finns bestämmelser om vilket språk mm. som offentliggörandet ska göras på.

EU-bestämmelser

Öppenhetsdirektivet (EG) 2004/109

Ändringsdirektiv till öppenhetsdirektivet (EU) 2013/50

Svenska bestämmelser

Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument (LHF)

FI:s föreskrifter om verksamhet på marknadsplatser (FFFS 2007:17)

Senast granskad: 2020-01-08
Laddar sidan