Ägarprövning

För förvärv av aktier eller andelar i en clearingorganisation enligt 19. kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden som skulle medföra att förvärvarens sammanlagda innehav utgör ett kvalificerat innehav krävs tillstånd av FI. Detsamma gäller förvärv som innebär att det kvalificerade innehavet ökas så att det uppgår till eller överstiger 20, 30 eller 50 procent av kapitalet eller röstetalet, eller så att företaget blir ett dotterföretag. Detta framgår av 24 kap. 1 § värdepappersmarknadslagen (2007:528).

Med kvalificerat innehav avses ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om innehavet representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget. Kvalificerat innehav beräknas på det sätt som anges i rörelselagstiftningen.

FI ska ge tillstånd till förvärv eller finansiell verksamhet om förvärvaren bedöms lämplig och det tilltänkta förvärvet är ekonomiskt sunt. Vid bedömningen ska bland annat förvärvarens anseende, kapitalstyrka och möjliga samband med penningtvätt och finansiering av terrorism granskas (jfr 24 kap. 3 § värdepappersmarknadslagen).

Tillstånd ska inhämtas före förvärvet.

Ansökan ska innehålla

Vilka uppgifter som ska lämnas i samband med en ägarprövning framgår av 2 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:17) om verksamhet på marknadsplatser. En ifylld och underskriven blankett ska lämnas in för varje direkt och indirekt förvärvare, FFFS 2016:23 (ändring av FFFS 2007:17), bilaga 1a för fysiska personer och FFFS 2016:23 (ändring av FFFS 2007:17), bilaga 1b för juridiska personer, se länk nedan.

Avgift

En avgift på 26 400 kronor per ägare som prövas ska betalas till FI. . Avgiftens storlek regleras i 3 § förordningen (2001:911) om avgifter för prövning av ärenden hos Finansinspektionen. När det gäller ägarprövningar vid en ansökan om att bedriva finansiell verksamhet ingår ägarprövningen i den ansökningsavgift som tas ut för tillståndet.

Handläggning

FI fattar beslut inom 60 arbetsdagar under från det att ansökan är fullständig och avgiften har kommit in till FI.

En bekräftelse från FI kommer att skickas inom två dagar från dess att ansökan har kommit in. Av bekräftelsen kommer det att framgå slutdatum för handläggningen.

Finansinspektionen tar i samband med ägarprövningen in uppgifter från till exempel Polisen, Bolagsverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten.

Senast granskad: 2019-10-15
Laddar sidan