Hållbarhet och mångfald - Suzanna och Emelie

FI intensifierar sitt arbete med hållbarhetsfrågor och arbetar också aktivt för jämställdhet och en sund arbetsmiljö.

Porträtt: Suzanna Zeitoun Eckerhall och  Emelie Lanner Sandberg

Ta chansen! Det är Suzanna Zeitoun Eckerhalls råd till de som är nyfikna på ett arbete på FI. Det här är en unik arbetsplats där du arbetar med aktuella frågor och där det finns stora möjligheter att både bredda och fördjupa din kompetens.

Suzanna har en bakgrund inom national­ekonomi. Hon har varit på FI sedan 2006 och arbetat i olika delar av organisationen. Sedan årsskiftet samordnar hon FI:s arbete med hållbarhet. En viktig del av det arbetet är att integrera hållbarhetsfrågor i den löpande tillsynen av och dialogen med de finansiella företagen.

– De finansiella marknaderna har en viktig roll i den omställning av samhället som klimatutvecklingen kräver. Samtidigt innebär utvecklingen risker för de finansiella företagen - risker som de behöver hantera. En del av arbetet är därför att bidra till att frågor kopplade till hållbarhet och klimat-relaterade risker blir en naturlig del av företagens affärsmodeller och riskhantering, och därmed en naturlig del av vår granskning av dem. Det här är väldigt uppmärksammade frågor som det pågår mycket arbete kring, både nationellt och internationellt. Vi arbetar därför i dialog med företagen, regeringen och internationella samarbetspartners, berättar Suzanna och fortsätter:

– Vi arbetar med komplexa frågeställningar och en del av utmaningen är att få ihop de olika delarna till en helhet. För min person­liga utveckling har det inneburit att jag har kunnat bygga upp en bred förståelse för hur saker hänger ihop.
Förutom de spännande arbetsuppgifterna värdesätter Suzanna FI:s personalpolitik. Exempelvis arbetar FI för att yrkeslivet inte ska krocka med livet som förälder, något som Suzanna uppskattar särskilt mycket då hon har tre små barn hemma.

Emelie Lanner Sandberg är HR-specialist på FI.

– Genom att skapa en sund arbetsmiljö och tydliggöra vilka karriärvägar som finns vill vi behålla, utveckla och tillvarata personalen men också locka till oss ny kompetens. Vi ser positivt på intern rörlighet och andelen som rör sig internt har ökat, säger Emelie.

– Att arbeta för jämställdhet är en integre­rad del av det dagliga arbetet. Jämställdhets-frågor ingår i våra utbildningar, utvärderingar samt mål- och utvecklingssamtal. Vi arbetar också aktivt för att förebygga kränkande särbehandling och har nyligen genomfört gruppvisa diskussioner samt en föreläsning. Även när vi rekryterar finns en tydlig struktur där annons och kravprofil ligger till grund för hela rekryteringsprocessen, vilket också är en del i arbetet med att motverka diskriminering och öka mångfalden, avslutar Emelie.

Om FI och jämställdhet

FI arbetar för lika rättigheter oavsett kön.

Hos FI är det en självklarhet att inkludera arbetsmiljöfrågorna i det dagliga arbetet.

I en mansdominerad bransch har FI en ledningsgrupp som består av 63 procent kvinnor, 55 procent av de som arbetar inom hela FI är kvinnor.

Andelen kvinnliga chefer är 46 procent. Det kan jämföras med 25 procent kvinnliga chefer när myndighetens verksamhet startade 1991.

Senast granskad: 2021-06-11
Laddar sidan