Undersökning om marknadsföring av betaltjänster online av Qliro AB

FI har avslutat en undersökning av hur Qliro har presenterar olika betalningsalternativ, debet och kredit, när konsumenter köper varor hos e-handlare på nätet.

Slutdatum: 2021-06-10

Företaget som undersökts

Qliro AB (nedan bolaget)

Varför har vi gjort denna undersökning? 

Enligt 7 a kap. lagen (2010:751) om betaltjänster (LBT) får kreditalternativ inte visas först på en e-handelsplattform, om det finns alternativ som innebär att kredit inte lämnas. Inte heller får ett kreditalternativ vara förvalt.

Lagen har gällt sedan 2020-07-01 och syftar till att motverka att konsumenter tar oöverlagda krediter. Konsumtionslån är förknippat med risker för betalningsproblem och överskuldsättning.

FI har därför valt att titta på hur bolaget följer lagstiftningen.

Vad har vi kommit fram till?

Undersökningen har mynnat ut i vissa iakttagelser som FI bedömt som brister i bolagets marknadsföring av betaltjänster online. Bristerna avser hur bolaget i check-outlösningar har marknadsfört betalningssätt på ett sätt som inte bedöms vara förenligt med lagstiftningen.

Bolaget har uppgett att det kommer att vidta åtgärder för att åtgärda bristerna.

FI bedömer att de åtgärder som bolaget har angett är tillräckliga för att rätta till de brister som FI har pekat på. Bolagets tidplan för åtgärderna är godtagbar. Därmed finns det inte anledning för FI att vidta ytterligare åtgärder med anledning av undersökningen.

Ärendet ska därför skrivas av.