Förtydligande av instruktionen till blankett S.21.01

FI har uppmärksammat en otydlighet i instruktionerna till Solvens 2-rapporteringen. Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, Eiopa, har nu kommit med ett förtydligande.

Frågan handlar om rapportering av ackumulerade skador. Enligt instruktionerna ska inträffade skador rapporteras med utgångspunkt från respektive skadas ackumulerade skadebelopp vid slutet av rapporteringsåret.

Eiopa gör nu följande förtydligande. Med en skadas ackumulerade skada avses summan av betalade skadebelopp och den oreglerade skadereserven (RBNS) vid slutet av rapporteringsåret. Skadan allokeras till det beloppsintervall som den ackumulerade skadan faller inom vid slutet av rapporteringsåret.

Laddar sidan