Eiopa om produktöversyn med anledning av covid-19

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (Eiopa) uppmanar försäkringsföretagen att se över försäkringsprodukter och produktgodkännandeprocessen med anledning av covid-19.

Uttalandet är ett klargörande vad gäller reglerna om produktöversyn och produktgodkännande efter Eiopas uttalande den 1 april.

Myndigheten påpekar att det viktigt för försäkringsföretagen att bedöma om produkterna påverkats av pandemin och om produkterna fortfarande uppfyller kraven på konsumentnytta. För att säkerställa fortsatt fokus på konsumentens bästa intresse i ljuset av covid-19, uppmanas försäkringsföretagen och andra företag som utvecklar försäkringsprodukter att:

  • Identifiera produkter som påverkas av covid-19-pandemin
  • Bedöma om dessa produkter innebär risk för att företagen inte agerar med konsumentens bästa i fokus
  • Överväga eventuella åtgärder

Försäkringsföretag och andra utvecklare av försäkringsprodukter uppmanas bland annat att identifiera produkter vars huvudsakliga innehåll, risker eller garantier väsentligen har förändrats med anledning av coronavirusutbrottet. Om en försäkringsprodukt inte längre uppfyller de krav som tidigare ställts, eller inte längre erbjuder ett mervärde, bör försäkringsföretagen granska om det finns risk för att de därmed inte agerar med konsumentens bästa i fokus. En sådan granskning bör ske utifrån en medellång eller lång sikt, med hänsyn till produktens varaktighet och effekterna av den utveckling som sker på grund av covid-19.

Om det finns risk för att företaget inte agerar i konsumentens bästa intresse förväntar sig Eiopa att företaget vidtar korrigerande åtgärder. Sådana åtgärder ska vara proportionellt anpassade till den aktuella risken med hänsyn till respektive medlemslands lagstiftning, till exempel civilrätt och försäkringsrätt.

När sådana korrigerande åtgärder vidtas, bör försäkringsföretagen och andra som utvecklar försäkringsprodukter såväl förhindra aktuell situation som förebygga ytterligare sådana. Företagen bör överväga flera olika möjliga åtgärder med hänsyn till hur dessa påverkar produkterna på medellång och lång sikt.

Eiopa clarifies supervisory expectations product oversight and governance requirements

Laddar sidan