Inrapportering enligt EIOPA DPM 2.6.0 i Fidac

Från och med versionen DPM 2.6.0 i Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens (Eiopa) rapportering ska försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag rapportera i FI:s nya rapporteringsverktyg Fidac, istället för i det tidigare systemet Periodisk inrapportering via webb. Rapporteringen gäller regelverken Solvens 2 och IORP 2, från och med referensdag 2021-12-31.

Praktisk information

Länkar till inloggning och behörighetshantering för Fidac finns under en egen rubrik på sidan "Rapporteringsportalen". De personer som redan har behörighet för periodisk rapportering i Rapporteringsportalen kommer att ha åtkomst till Fidac.

Rapporteringen av EIOPA:s taxonomier ska göras genom att ladda upp en XBRL-instansfil i Fidac, precis som med det tidigare rapporteringssystemet. Utöver den taxonomibaserade rapporteringen ska även den kvalitativa rapporteringen göras i Fidac. För den kvalitativa rapporteringen ska en pdf-fil per rapport laddas upp.

Mer information om tillvägagångssättet samt en lathund för rapportering i Fidac finns under rubriken Fidac på sidan "Rapporteringsportalen".

Testrapportering

Det kommer att vara möjligt att testrapportera den taxonomibaserade rapporteringen innan den skarpa rapporteringsperioden startar. Testrapportering görs i en egen miljö som nås via en separat ikon i Rapporteringsportalen. Testrapportering i Fidac enligt EIOPA:s ramverk kommer att öppna den 1 december och sedan finnas tillgänglig under hela rapporteringsperioden.

Revideringar

Revideringar av inrapporteringar som gjorts för tidigare referensdagar, före 2021-12-31, ska fortsatt göras i systemet Periodisk inrapportering via webb till dess att FI meddelar en övergång till Fidac.