Stöd för betaltjänstleverantörer att rapportera svikliga förfaranden

Som tidigare meddelats ska betaltjänstleverantörer använda ett nytt rapporteringsformat för att rapportera statistiska uppgifter om svikliga förfaranden (F 869) från och med referensdag 31 december 2020. FI presenterar här olika möjliga metoder för denna inrapportering.

Företag som rapporterar enligt EBA:s taxonomi

Företag som rapporterar enligt EBA:s taxonomi ska skicka in rapporten som en XBRL-fil i Finansinspektionens rapporteringsportal.

För de fall företaget inte har några uppgifter att rapportera ska en begränsad rapport skickas in. De exempelfiler som presenteras här kan, vid behov, användas för att skapa en sådan rapport.

Exempelfiler i XBRL-format

För att kunna skicka in en sådan fil till oss, behöver man först öppna filen och spara ner den lokalt efter att man bytt ut X:en i filen mot sitt eget institutnummer eller LEI-kod. Filen kan öppnas i programmet "Anteckningar/Notepad" (PC) eller i "Anteckningar/TextEdit" (Mac).

Företag som inte rapporterar enligt EBA:s taxonomi

Företag som i dag inte rapporterar enligt EBA:s taxonomi kan fylla i den Excelmall som presenteras här. Vänligen notera att denna mall är ny för denna rapportering och att äldre mallar inte accepteras.

I mallen finns en flik (Explanatory field code) med förklaringar och förtydliganden för de olika raderna. För de fall ett sådant företag inte har några uppgifter att rapportera ska en tom rapport lämnas i Excelmallen.

Rapporten ska skickas in manuellt till finansinspektionen@fi.se. Läs mer på sidan Rapportering enligt andra betaltjänstdirektivet (PSD 2), se länk nedan.

Regler och dispens

Rapporteringen av svikliga förfaranden baseras på 6 kap. 2 § i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2018:4) om verksamhet för betaltjänstleverantörer.
Företag som inte anser sig vara rapporteringsskyldiga kan söka dispens.
Enligt 1 kap 1 § 1 st. FFFS 2018:4 gäller reglerna för följande betaltjänstleverantörer som tillhandahåller betaltjänster i Sverige:

  • kreditinstitut
  • betalningsinstitut
  • registrerade betaltjänstleverantörer
  • institut för elektroniska pengar
  • registrerade utgivare av elektroniska pengar.

Bestämmelserna i 6 kap. 2 § gäller även för utländska betaltjänstleverantörer med filial i Sverige.

Dispens från rapporteringskrav kan beviljas om ett företag inte tillhandahåller betaltjänster i Sverige.

Frågor och ansökan om dispens

Ansökan om dispens samt frågor i övrigt skickas till rapportering@fi.se

Mer information:

Exempelfiler: