FI ökar motståndskraften i det finansiella systemet

FI:s styrelse har beslutat att höja den kontracykliska kapitalbufferten till 2 procent från och med den 19 mars 2017.

FI bedömer att riskerna kopplade till finansiella obalanser har ökat. Kredittillväxten är hög och utlåningen till hushåll har ökat än snabbare under den senaste tiden.

– Riskerna för det finansiella systemet ökar. Höga bostadspriser, låga räntor och en stark ekonomisk utveckling i Sverige kan dessutom medföra att kredittillväxten tilltar ytterligare, säger FI:s gd Erik Thedéen.

FI:s bedömning är således att riskerna har ökat något, både jämfört med juni 2015 när bufferten höjdes till 1,5 procent och jämfört med december 2015 när FI beslutade att lämna bufferten oförändrad.

Sammantaget gör FI bedömningen att det finns skäl att höja den kontracykliska kapitalbufferten för att öka motståndskraften i det finansiella systemet. Därmed förbättras möjligheterna att hantera eventuella kreditförluster i framtiden.

Totalt beräknas det ökade kapitalbehovet i bankerna, till följd av en höjning av det kontracykliska buffertvärdet från 1,5 till 2 procent, uppgå till 8,8 miljarder kronor.

Laddar sidan