Nya metoder för bankernas riskvikter och kapitalkrav

Finansinspektionen (FI) publicerar i dag två remisspromemorior som kommer att medföra högre kapitalkrav för framför allt företagsexponeringar, för banker som använder den så kallade internmetoden.

Detta sker dels genom en mer försiktig beräkning av sannolikhet för fallissemang, dels genom ett så kallat löptidsgolv. FI:s nya metoder kommer att genomföras under 2016.

Riskbaserade kapitalkrav för banker är betydelsefulla för den finansiella stabiliteten och för de finansiella marknadernas funktionssätt. De större svenska bankerna använder i dag en så kallad internmetod för beräkningen av kapitalkraven.

Internmetoden bidrar till god riskhantering hos bankerna eftersom den innebär att bankerna behöver hålla mer kapital om de lånar ut till kunder med högre risk. Internmetoden medför också incitament för bankerna att försöka minska sina riskvikter, och därmed sina kapitalkrav, utöver vad som är motiverat utifrån bankernas verkliga risknivå.

FI publicerar nu två remisspromemorior. Dessa beskriver FI:s kommande metoder för att åtgärda de huvudsakliga problem FI sett i bankernas genomförande av internmetoden. I korthet går dessa metoder ut på att:

Bankernas beräkningar av sannolikhet för fallissemang bör beakta en större andel av så kallade nedgångsperioder och bör som utgångspunkt baseras på att nedgångsperioder utgör åtminstone ett år av fem.
Ett löptidsgolv på 2,5 år införs inom pelare 2 för banker som har tillstånd att använda den så kallade avancerade internmetoden.
Den nya metoden för beräkning av fallissemangsrisk bedöms höja riskvikterna för samtliga banker som använder internmetoden, och samtliga bankers genomsnittliga riskvikter för företagsexponeringar förväntas överstiga 30 procent. Löptidsgolvet beräknas höja kapitalkraven med upp till drygt en halv procentenhet.

De banker som har FI:s tillstånd att använda internmetoden är Handelsbanken, Nordea, Landshypotek, Länsförsäkringar Bank, SBAB, SEB, Swedbank, Svensk Exportkredit, Volvo Finans och ett antal sparbanker. Dessa banker kommer i olika utsträckning att behöva förändra sina metoder att beräkna sannolikheten för fallissemang. De fyra storbankerna, Handelsbanken, Nordea, SEB och Swedbank, har tillstånd att använda den så kallade avancerade internmetoden och kommer också att bli föremål för löptidsgolvet.

FI förväntar sig att de ställningstaganden som beskrivs i promemoriorna, efter beaktande av remisskommentarer, kommer att genomföras i bankernas kapitalkrav under 2016.

Laddar sidan