Reinhold Europe AB ska betala sanktionsavgift

Finansinspektionen (FI) har beslutat att Reinhold Europe AB ska betala en sanktionsavgift på 750 000 kronor.

FI:s undersökning visar att Reinhold Europe AB inte har offentliggjort sin års- och koncernredovisning för 2017 enligt kraven i lagen om värdepappersmarknaden. Bolaget har därmed brutit mot regler som är viktiga för att investerare och andra intressenter ska kunna bedöma ett bolags finansiella ställning, resultat och förvaltning.

FI anser att bristerna är sådana att det finns anledning att ingripa mot Reinhold Europe AB och att bolaget därför ska betala en sanktionsavgift på 750 000 kronor.

Reinhold Europe AB är ett svenskt aktiebolag, vars aktier sedan 2007 är upptagna till handel på en reglerad marknad som drivs av Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (Warszawabörsen).

Presstjänst


(Ej sms)