FI sänker den kontracykliska kapitalbufferten till noll

Spridningen av coronaviruset leder till allvarliga ekonomiska störningar i omvärlden och i Sverige. Det råder stor osäkerhet om den fortsatta utvecklingen och hur omfattande de ekonomiska effekterna blir. De ekonomiska störningarna och den ökade osäkerheten påverkar också det finansiella systemet. Finansinspektionen (FI) kommer därför att sänka det kontracykliska kapitalbuffertkravet för banker från 2,5 procent till 0 procent. Sänkningen motsvarar omkring 45 miljarder kronor. Den görs i förebyggande syfte, för att värna en väl fungerande kreditförsörjning som underlättar för företag och hushåll att upprätthålla produktion, konsumtion och investeringar.

FI:s generaldirektör Erik Thedéen är tillgänglig för kommentarer på en pressträff i dag kl 10.00.

Tid: Kl 10.00
Plats: FI:s lokaler, Brunnsgatan 3, Stockholm

Pressträffen är endast för media, men den kommer att direktsändas via fi.se, FI Play/Film.

–  Vi är i ett osäkert ekonomiskt läge. FI sänker därför det kontracykliska buffertkravet på bankerna till noll. Under de senaste årens högkonjunktur har vi gradvis byggt upp bufferten till den högsta nivån inom EU. Det gör att vi nu kan sänka den för att mildra de negativa effekterna som coronaviruset får på den svenska ekonomin. När ekonomin drabbas av en allvarlig störning är det viktigt att bankerna fortsätter att låna ut till företag och hushåll. Här har bankerna ett stort eget ansvar. De är lönsamma och vi förväntar oss att de gör vad de kan för att tillgodose de lånebehov som kan uppkomma. Det vi gör nu frigör ett betydande låneutrymme för bankerna, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen.

Spridningen av coronaviruset får negativa ekonomiska effekter i omvärlden och i Sverige, till följd av störningar i produktionskedjor och svagare efterfrågan. Osäkerheten om de ekonomiska effekterna är betydande.

De ekonomiska störningarna påverkar det finansiella systemet negativt. Riskaptiten på marknaden har minskat. Samtidigt kan företag och hushåll behöva låna för att upprätthålla produktion, investeringar och konsumtion, i ett läge där ekonomin har drabbats av allvarliga störningar. Då är det angeläget att bankerna inte stramar åt sin utlåning.

För att värna en välfungerande kreditförsörjning sänker FI den kontracykliska bufferten från 2,5 procent till 0 procent. Syftet med bufferten är att i goda tider bygga upp bankernas motståndskraft. Bufferten kan sedan användas för att upprätthålla bankernas förmåga att ge lån till företag och hushåll även i ett sämre ekonomiskt läge.

FI har de senaste åren höjt det kontracykliska buffertkravet vid flera tillfällen. Jämfört med banker i andra länder har svenska banker idag stora buffertar. Det ger utrymme att nu använda buffertarna för att stötta ekonomin i ett ansträngt läge.

Att FI sänker det kontracykliska buffertkravet till noll skapar utrymme för bankerna att upprätthålla eller öka utlåningen. Med sänkningen av det kontracykliska buffertkravet blir kapitalkraven på de svenska bankerna omkring 45 miljarder kronor lägre, vilket skulle kunna skapa ett utrymme på uppemot 900 miljarder kronor för nyutlåning.

FI bedömer att motståndskraften i det finansiella systemet fortsatt är tillfredsställande och bankerna är lönsamma. Med detta utgångsläge och sänkningen av buffertkravet finns nu alla förutsättningar för att bankerna ska kunna fortsätta att tillgodose sina kunders behov av finansiella tjänster även om det ekonomiska läget skulle försämras. FI förväntar sig att bankerna inte höjer sina utdelningar till följd av åtgärden och kommer att följa upp det i banktillsynen.

Beslutet har fattats av generaldirektör Erik Thedéen idag 13 mars 2020 efter dialog med FI:s styrelse. Förslaget är nu på remiss till och med måndag 16 mars 2020 kl. 10.00. Styrelsen fattar det formella beslutet på måndag 16 mars. Därefter träder beslutet i kraft.

Praktisk information kring pressträffen
Med anledning av coronaviruset vill vi be dig som under de senaste 14 dagarna besökt något av de listade smittområdena att avstå från att besöka oss. De listade områdena är följande:

  • Kina
  • Hongkong
  • Italien
  • Iran
  • Sydkorea
  • Delstaten Tyrolen i Österrike.

Vi tackar för din förståelse.

Presskontakt
070-300 47 32

Laddar sidan