SIP Nordic Fondkommission får varning och sanktionsavgift

SIP Nordic Fondkommission AB (SIP Nordic) får en varning och ska betala en sanktionsavgift på 6,7 miljoner kronor.

– SIP Nordic har gett råd till konsumenter att investera i mycket riskfyllda produkter utan att i sin rådgivning ta tillvara konsumenternas intressen. Vi ser allvarligt på detta, säger biträdande generaldirektör Susanna Grufman.

SIP Nordic är ett värdepappersbolag med bland annat tillstånd att lämna investeringsrådgivning. Finansinspektionen (FI) har undersökt hur SIP Nordic har tagit tillvara kundernas intressen när ett anknutet ombud lämnat investeringsrådgivning för bolagets räkning.

Granskningen visar att det har funnits allvarliga brister, exempelvis har kunder rekommenderats riskfyllda och komplexa produkter utan att bolaget har säkerställt att de varit lämpliga för kunden.

Även lämplighetsförklaringarna har varit bristfälliga och kunderna har inte heller fått tillräcklig information om de kostnader och avgifter som är förknippade med produkterna. Bolaget har också tagit emot tredjepartsersättningar trots att det inte varit tillåtet. Vidare har bolaget inte identifierat eller hanterat en tydlig intressekonflikt som gällde ledningspersoner i det anknutna ombudet.

FI konstaterar att bolaget genom sitt agerande har överträtt flera centrala kundskyddsbestämmelser och brustit i sin grundläggande skyldighet att tillvarata sina kunders intressen (omsorgsplikten).

Bolaget har inte heller agerat på ett sätt som innebär att allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden upprätthålls. FI anser att det är fråga om allvarliga överträdelser, men med hänsyn till bland annat att bolaget har vidtagit åtgärder för att rätta till bristerna, bedömer FI att det är tillräckligt att meddela bolaget en varning i förening med en sanktionsavgift på 6,7 miljoner kronor.

FI:s styrelse fattade sanktionsbeslutet den 17 november 2022.

Presstjänst


(Ej sms)