Den svenska bolånemarknaden (2021)

Nya låntagare fortsätter att ta allt större bolån i förhållande till sin inkomst och bostadens värde. Samtidigt har de marginaler för att klara sina lånebetalningar om deras ekonomiska situation försämras.

De senaste två årens trend där nya låntagare tar allt större lån fortsatte även under 2020. Både den genomsnittliga belåningsgraden (lån i förhållande till bostadens värde) och den genomsnittliga skuldkvoten (lån i förhållande till inkomsten) ökade under 2020. Därmed är det en allt större andel av nya låntagare som har en hög belåningsgrad eller en hög skuldkvot. Däremot har nya låntagare marginaler för att klara sina lånebetalningar vid en sämre ekonomisk situation. Men då fler nya låntagare har tagit större bolån i förhållande till sin inkomst, är de mer känsliga för höga räntenivåer än tidigare. Även om relativt få låntagare får underskott vid högre räntor, skulle de överlag behöva lägga en betydligt större del av sin inkomst på räntebetalningar.

FI:s bolånerapport visar också att lån som är en utökning av befintliga bolån, så kallade tilläggslån, utgör en större andel av de nya lånen 2020. Det genomsnittliga tilläggslånet var även större än tidigare år. Att allt fler tog ett tilläggslån kan bero på en ökad vilja att renovera sin bostad under pandemin.

Det tillfälliga undantaget från amortering infördes av FI i april förra året för att ge hushåll med bolån ökat handlingsutrymme under en osäker tid. Till och med januari 2021 hade totalt 230 000 hushåll i bankernas bolåneportföljer beviljats tillfälligt undantag. I vårt stickprov av nya låntagare 2020 har drygt 9 procent ansökt och beviljats undantag från amortering på hela, eller delar av, sitt nya bolån. Bland nya låntagare i stickprovet har det inneburit ett tillskott på i genomsnitt 4 500 kronor i månaden.

Sedan våren 2020 har den makroekonomiska utvecklingen stabiliserats och prognoserna för Sveriges ekonomi ser ljusare ut. FI har därför beslutat att det tillfälliga undantaget inte förlängs, utan upphör den 31 augusti 2021.