Redovisning av betalkontodirektivets införande i Sverige

FI konstaterar i en rapport till regeringen att svenska banker överlag infört rutiner för att leva upp till kraven i betaltjänstlagen på att konsumenter ska ha rätt att öppna ett konto med grundläggande funktioner. Samtidigt finns det tecken på brister när det gäller bankernas möten med de konsumenter som vill öppna sådana konton.

FI kan konstatera att bankerna är medvetna om sina skyldigheter enligt de regler som infördes den 1 juni 2017, då EU:s betalkontodirektiv infördes i svensk lagstiftning genom ändringar i lagen (2010:751) om betaltjänster. Men FI ser gärna att bankerna följer upp sina rutiner och ser till att deras medarbetare blir bättre medvetna om dessa skyldigheter. Reglerna tillämpas inte konsekvent i dagsläget, visar FI:s rapport.

FI påpekar också att det kan finnas skäl för bankerna att lägga mer vikt på att dokumentera och centralt följa upp hur många ansökningar de nekar till och vilka grunder de haft för avslagen. Det skulle underlätta för dem att följa upp och utveckla sina interna rutiner.

Vid en framtida översyn av betalkontodirektivet blir det viktigt att tydliggöra regelverkets förhållande till penningtvättsregelverket, för att underlätta för bankerna att tillämpa bestämmelserna. Många avslag sker i dag med hänvisning till penningtvättsreglerna.