FI publicerar den andra Bankbarometern för 2021

FI presenterar i dag Bankbarometern, en rapport som ger en inblick i den svenska bankmarknaden. I rapporten presenteras siffror på bland annat utlåning, lönsamhet och finansiering fördelat på olika kategorier av banker och kreditmarknadsföretag. Rapporten är deskriptiv och har inte som syfte att bedöma stabiliteten i det svenska banksystemet. Bankbarometern ges ut en gång i halvåret. Denna utgåva fokuserar på utvecklingen under första halvåret 2021.

Under perioden andra kvartalet 2020 till andra kvartalet 2021 steg svenska bankers totala utlåning till allmänheten med 2,9 procent, från 7 390 till 7603 miljarder kronor. Det är en lägre tillväxt än den som observerades för samma period innan pandemin. Av den totala ökningen var det bostadsutlåningen som var drivande. Den ökade från 3 404 till 3 603 miljarder kronor under perioden.

Storbankernas marknadsandelar på den svenska bolånemarknaden har minskat från 65,7 procent i början av 2011 till 58,8 procent idag, vilket innebär en genomsnittlig nedgång på ungefär 0,1 till 0,2 procentenheter per kvartal. Under samma period har retailbankernas marknadsandelar vuxit ifrån 12,7 till 18,2 procent. Under 2011 stod konsumentkreditbolagen för 10 procent av konsumentkrediterna. I slutet av andra kvartalet 2021 hade deras marknadsandel nått 34 procent.

Under det första halvåret 2021 fortsatte lönsamheten för bankerna att förbättras på den svenska bankmarknaden. Lönsamheten var dock något lägre än innan pandemin. Provisionsnettot har varit en drivande faktor i den positiva utvecklingen. Även värdepappersbankerna fortsätter att öka sin lönsamhet främst tack vare av ett inflöde av både kunder och ett ökat sparande. Avkastningen för värdepappersbankerna steg under andra halvåret 2021 och uppgick till 52 procent i slutet av andra kvartalet 2021.