Konsekvenser av ett utsträckt prospektansvar för juridiska personer

2021-09-02 | Prospekt Rapporter Marknad

Finansinspektionen har på regeringens uppdrag kartlagt klagomål på fel och brister i prospekt som ska offentliggöras enligt EU:s prospektförordning. Vi har också sammanställt vilka konsekvenser det skulle kunna få för den svenska finansmarknaden om det skadeståndsrättsliga ansvaret för innehållet i prospekt skulle utsträckas till att även omfatta juridiska personer.

De flesta som har svarat på FI:s enkät anser att det i dag saknas eller finns små möjligheter att utkräva skadeståndsansvar av juridiska personer för information i prospekt, eller att rättsläget är svårt att bedöma. Majoriteten av de tillfrågade aktörerna anser att det bör införas ett uttryckligt civilrättsligt prospektansvar för juridiska personer.

FI anser att frågan om prospektansvar för juridiska personer bör utredas vidare. Enligt vår uppfattning bör det också utredas om den svenska lagstiftningen inför prospektförordningens krav på civilrättsligt prospektansvar fullt ut.

Laddar sidan