FI publicerar den första Bankbarometern för 2022

FI presenterar i dag Bankbarometern, en rapport som ger en inblick i den svenska bankmarknaden. I rapporten presenteras siffror på bland annat utlåning, lönsamhet och finansiering fördelat på olika kategorier av banker och kreditmarknadsföretag. Rapporten är deskriptiv och har inte som syfte att bedöma stabiliteten i det svenska banksystemet. Bankbarometern ges ut en gång i halvåret. Denna utgåva fokuserar på utvecklingen under 2021.

Under 2021 steg utlåning till allmänheten i Sverige med 6,0 procent. Hushållsutlåningen ökar i snabbare takt än utlåning till icke-finansiella företag. Både utlåning till konsumtionskrediter och lån med bostäder som säkerhet, ökar snabbare än utlåningen till allmänheten i Sverige totalt.

Storbankernas marknadsandelar på den svenska bolånemarknaden fortsätter minska något till ca 58,5 procent vid årsskiftet. Samtidigt fortsätter Retailbankerna växa inom segmentet och hade vid årsskiftet en marknadsandel på 18,4 procent

Lönsamheten på bankmarknaden visar en fortsatt uppåtgående trend men är fortfarande något lägre än innan pandemin. Provisionsnettot har varit en drivande faktor i den positiva utvecklingen.

Värdepappersbankerna fortsätter att visa upp hög en lönsamhet till följd av ett stort inflöde av både kunder och sparande. Deras avkastning på eget kapital uppgick till 48 procent 2021.

Konsumtionskreditföretagen som grupp uppvisade en negativ lönsamhet 2021. Men om man exkluderar Klarna, som befunnit och fortfarande befinner sig i en fas av hög expansion med jämförelsevis väldigt höga kostnader, så låg tillväxttakten för konsumtionskreditföretagens lönsamhet på 5,4 procent.

Laddar sidan