Tillsynen av försäkringsföretagen

FI har sett brister både i försäkringsföretagens praktiska hantering av överskott, och i deras interna riktlinjer för och i informationen till kunderna om överskottshanteringen.

För att den enskilde kunden ska kunna avgöra om överskottsfördelningen är rättvis och för att FI ska kunna kontrollera att ett företag följer de principer som det har ställt upp krävs tydliga riktlinjer och tydlig information om hur fördelningen går till. FI kommer att i tillsynen arbeta för att företagen tydliggör sina rutiner, ökar sin transparens och förbättrar informationen till kunderna.

Hur livförsäkringsföretagen hanterar lågränteläget fortsätter att vara en central fråga i FI:s tillsyn. FI:s granskningar visar att företagen har förutsättningar att hantera fortsatt låga räntor. Samtidigt innebär marknadsläget att de blir mer sårbara för andra risker. FI ser också att ränteläget innebär risker i företagens överskottshantering. Sammantaget ställer ränteläget höga krav på försäkringsföretagens riskhantering och företagsstyrning.

Försäkringsföretagens egna risk- och solvensbedömningar är en central del av ett företags styrning, och brister i den kan leda risker för försäkringstagarna. Trots de förbättringar som företagen har genomfört ser FI att det finns brister som de behöver åtgärda för att säkerställa att de uppfyller regelverkets krav.

Laddar sidan