FI-tillsyn 5: Marknadsmissbruk 2017–2018

Det senaste året har FI framför allt ingripit mot handel i små volymer och handel med sig själv, som utförs avsiktligt eller av oaktsamhet av privatpersoner. De finansiella företagens rapportering är avgörande för FI:s möjligheter ingripa mot marknadsmissbruk. FI:s samarbete med EBM har också bidragit till att utveckla arbetet. Det är tre slutsatser i FI:s rapport Marknadsmissbruk 2017–2018.

Rapporten FI-tillsyn 5: Marknadsmissbruk 2017–2018  redogör för FI:s erfarenheter av det nya marknadsmissbruksregelverket, som infördes i februari 2017 i Sverige.

Med marknadsmissbruk menas främst marknadsmanipulation och insiderhandel, det vill säga olagliga beteenden som skadar förtroendet för värdepappersmarknaden.

Marknadsmissbruksförordningen är ett EU-gemensamt regelverk, och FI:s roll är att övervaka att marknaden följer den. FI har långtgående befogenheter att utreda marknadsmissbruk och ingripa mot överträdelser av reglerna. Vi delar utredningsansvaret med Ekobrottsmyndigheten.

Marknadsmissbruksreglerna gäller all handel i noterade finansiella instrument, oavsett om den sker på eller utanför en handelsplats. Reglerna omfattar även manipulation av referensvärden, till exempel Stibor, och OTC-derivat (om deras värde beror på noterade instrument, råvaror eller utsläppsrätter).

Handelsplatser och företag som arrangerar och genomför transaktioner ska rapportera in misstänkta överträdelser till FI. Det är viktigt att företagen har väl anpassade system och arbetar förebyggande med internutbildningar och genom att informera sina kunder. På så sätt är det möjligt att bekämpa marknadsmissbruk framgångsrikt.

Sedan 2017 har antalet inrapporterade misstänkta regelöverträdelser ökat. FI har framför allt ingripit mot privatpersoners handel i små volymer och privatpersoners handel med sig själva som inneburit marknadsmanipulation.

Läs mer

Laddar sidan