FI-tillsyn 21: Finansiella instrument med kryptotillgångar som underliggande tillgång

FI har genomfört en kartläggning av marknaden för finansiella instrument med kryptotillgångar som underliggande tillgång. FI anser bland annat att det saknas en tillräcklig konsumentskyddande reglering för de underliggande kryptotillgångarna. Det är även svårt att att värdera dem och instrumenten är volatila. Det gör produkterna olämpliga för de flesta, om inte alla konsumenter.

FI har tidigare publicerat varningar för risken med att handla i kryptotillgångar. Handeln är volatil, förenad med operationella risker hos marknadsaktörer och det saknas en reglering som tillräckligt skyddar konsumenterna. Vi har även varnat för riskerna med så kallade initial coin offerings (ICO:er), en typ av finansiering som använder krypto-tillgångar, som normalt inte omfattas av några prospektregler eller krav på informationsmaterial.

Dessa risker gäller även för finansiella instrument som använder kryptotillgångar som underliggande tillgång. Instrumenten är volatila och svåra att värdera. De påverkas av riskerna kopplade till de underliggande tillgångarna – det finns problem med genomlysningen av marknaden för kryptotillgångar, och kryptotillgångarna är även vanligt förekommande i penningstvätts- och terroristfinansieringssyfte.

Finansiella instrument som är kopplade till kryptotillgångar är därför olämpliga för de allra flesta konsumenter.