FI-tillsyn 25: Flera banker och kreditmarknadsbolag bör se över sina ersättningssystem

2021-12-17 | Rapporter Stabilitet Bank

Det finns utrymme för flera banker och kreditmarknadsbolag att förbättra sina ersättningspolicyer och tillämpningen av vissa andra bestämmelser i ersättningsföreskrifterna, visar en ny kartläggning från Finansinspektionen.

Regleringen av ersättningssystem togs fram efter finanskrisen 2008−2009, i syfte att skapa sunda ersättningssystem för att motverka överdrivet risktagande i finansiella företag. Finansinspektionens kartläggning visar att flera företag bör se över sina ersättningssystem för anställda.

− Resultatet av kartläggningen kan användas i vår löpande tillsyn och när vi planerar framtida tillsynsaktiviteter. Det är viktigt att företagen på finansmarknaden hanterar och följer upp de risker som finns med deras ersättningssystem för att motverka ett överdrivet risktagande, säger Åsa Thalén, avdelningschef på Operativa risker.

Finansinspektionens kartläggning visar att flera företag främst bör se över följande delar:

  • bedömningen av vilken ersättning som är fast respektive rörlig ersättning, för att undvika följdfel i tillämpningen av andra krav
  • hur företagen i sina ersättningspolicyer anger kriterier som de utgår från när de fastställer ersättning till anställda
  • att den rörliga ersättningen till anställda som har en väsentlig inverkan på företagets riskprofil baseras på såväl den anställdes resultat som den berörda resultatenhetens och företagets totala resultat
  • hur företagen anger relationen mellan rörlig och fast ersättning i sina ersättningspolicyer.