Föreläggande för 24Money Spar att vidta rättelse

Finansinspektionen förelägger 24Money Spar AB att senast den 7 september 2017 tillse att bolagets bundna egna kapital uppgår till minst tio miljoner kronor.

24Money Spar AB ska styrka att det bundna egna kapitalet uppgår till minst tio miljoner kronor genom ett skriftligt intyg från bolagets revisor. Intyget ska innehålla en detaljerad beskrivning av vilka granskningsåtgärder som vidtagits. Intyget ska även innehålla ett uttalande om huruvida de fordringar som finns upptagna på 24Money Payments AB är balansgilla samt grunderna för bedömningen.

Beslutet gäller omedelbart.

Laddar sidan