Starbreeze får sanktionsavgift för överträdelser av marknadsmissbruksförordningen

Starbreeze ska betala en sanktionsavgift på 250 000 kronor för att ha överträtt bestämmelser i EU:s marknadsmissbruksförordning (Mar).

Finansinspektionen har funnit att Starbreeze har åsidosatt kraven i artikel 17.4 i Mar genom att inte omedelbart anmäla till FI att det tidigare fattats beslut om att skjuta upp offentliggöranden och att informationen nu offentliggjorts.

Laddar sidan