Kapitalkrav för svenska banker

Finansinspektionen presenterar i en promemoria ställningstaganden som syftar till att det svenska banksystemet ska stå starkare rustat för att kunna stå emot framtida finanskriser.

FI:s ställningstaganden kan sammanfattas enligt följande:

  • De fyra svenska storbankerna åläggs en systemriskbuffert på 3 procent i kärnprimärkapital från den 1 januari 2015 och ytterligare 2 procent i kärnprimärkapitalkrav inom ramen för pelare 2, vilket är i enlighet med överenskommelsen mellan Sveriges riksbank, Finansdepartementet och FI om högre kapitalkrav för systemviktiga banker (den så kallade novemberöverenskommelsen från 2011).
  • FI höjer riskviktsgolvet för svenska bolån till 25 procent (från nuvarande 15 procent).
  • Finanstilsynet i Norge har skärpt kraven på riskvikterna för norska bolån. FI kommer därför att inom ramen för pelare 2 införa ett riskviktsgolv för norska bolån på 25 procent, likt riskviktsgolvet för svenska bolån. Nivån kan eventuellt komma att justeras något efter diskussion med berörda företag.
  • FI genomför den samlade kapitalbedömningen i pelare 2, det vill säga bedömningen av företagens individuella kapitalbehov, på så sätt att ett kapitalkrav i pelare 2 alltid tillkommer utöver kapitalkravet enligt de generella kapitalkraven i pelare 1. FI avser dock i normalfallet inte fatta ett formellt beslut om kapitalkravet i pelare 2. Så länge ett formellt beslut inte är fattat påverkar kapitalkravet i pelare 2 inte den nivå vid vilken de automatiska utdelningsrestriktioner som är kopplade till det kombinerade buffertkravet träder in.
Laddar sidan