Ramverk för Marknader

Finansinspektionen (FI) har ett brett uppdrag. FI ska arbeta för ett finansiellt system som är stabilt, som präglas av ett högt förtroende med väl fungerande marknader som tillgodoser hushållens och företagens behov av finansiella tjänster och ett högt skydd för konsumenter. Detta ramverk tar sin utgångspunkt i dessa uppdrag och presenterar vilka mål verksamhetsområdet Marknader bör ha för sitt arbete.

Ett stabilt finansiellt system ska kunna tillhandahålla sina grundläggande funktioner – förmedling av betalningar, omvandling av sparande till finansiering och riskhantering – även under ogynnsamma omständigheter. Problem inom systemviktiga företag och på systemviktiga marknader kan snabbt spridas till andra delar av det finansiella systemet och till ekonomin i stort. FI måste därför arbeta för att stärka de systemviktiga företagens och marknadernas motståndskraft. FI:s arbete för ett högt konsumentskydd bedrivs främst inom verksamhetsområdet Konsumentskydd. Men åtgärder för att stärka stabiliteten på en marknad leder ofta indirekt till ett bättre konsumentskydd.

Att det finansiella systemet ska präglas av ett högt förtroende med väl fungerande marknader är delvis ett mål i sig och delvis en restriktion när FI väljer åtgärder för att stärka stabiliteten eller konsumentskyddet. En väl fungerande marknad förutsätter även att dess aktörer har en tillit till att marknadens spelregler följs och att marknaden är effektiv. En väl fungerande marknad förutsätter även god konkurrens. Tuffa krav för att starta och driva finansiella företag kan vara motiverade för att stärka stabiliteten och konsumentskyddet. Men de kan också leda till en begränsning av konkurrensen och till monopol eller oligopol. Detta kan göra att marknaden fungerar mindre väl och i slutändan ändå ge ett sämre konsumentskydd. Därför är det viktigt att FI även tar hänsyn till konkurrensaspekter. Inom Marknaders ansvarsområde ligger också arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

I detta ramverk behandlas också de medel som står FI till buds när myndigheten utför sitt uppdrag. Dessa medel är tillsyn, tillståndsgivning, regelgivning samt analys och kommunikation. FI deltar också i det internationella samarbetet på såväl europeisk som global nivå. FI samarbetar även med ett stort antal myndigheter och privata organ för att fullgöra sitt uppdrag.

Laddar sidan