Undersökning om styrdokument i tjänstepensionsföreningar

Finansinspektionen har avslutat en enkätundersökning av sju omvandlade tjänstepensionsföreningar för att granska hur de uppfyller vissa krav på styrdokument enligt den nya tjänstepensionsregleringen.

Slutdatum: 20 december 2021 samt 29 oktober 2021

Företagen som undersökts 

  • PP Pension Tjänstepensionsförening
  • SPK Pension Tjänstepensionsförening
  • FPK Försäkringsbranschens Pensionskassa Tjänstepensionsförening
  • Pensionskassan SHB Tjänstepensionsförening
  • VFF Pension Tjänstepensionsförening
  • Kåpan Tjänstepensionsförening
  • Svenska kyrkans tjänstepensionsförening - avslutades 20 december 2021. 

Varför har vi gjort denna undersökning?

Den nya tjänstepensionsregleringen har gjort det möjligt för understödsföreningar som bedrev tjänstepensionsverksamhet (så kallade tjänstepensionskassor) att ansöka om omvandling till tjänstepensionsföreningar. Efter omvandlingen ställs det nya och i viss mån strängare krav på dessa företags verksamhet, som exempelvis på deras styrande dokument. Det är först efter omvandlingen som företagen är skyldiga att ha styrdokument som uppfyller kraven enligt det nya regelverket.
I enkätundersökningen har Finansinspektionen granskat om och på vilket sätt företagen uppfyller vissa av kraven på styrdokumenten enligt tjänstepensionsregleringen.

Vad har vi kommit fram till?

För sex av företagen har undersökningen utmynnat i vissa iakttagelser som Finansinspektionen har bedömt som brister i styrdokumenteten. Med hänsyn till bristernas art och att företagen har förklarat att de kommer att göra rättelse finns det inte anledning för Finansinspektionen att vidta ytterligare åtgärder med anledning av undersökningen. För ett av företagen identifierades inga brister. Ärendena ska därför skrivas av.

Laddar sidan