FI avslutar kreditriskundersökning av Klarna

FI har undersökt hur Klarna styr, följer upp och internt rapporterar sina kreditrisker.

Slutdatum: 2021-11-16

Företaget som undersökts

Klarna Bank AB

Varför har vi gjort denna undersökning?

En grundläggande del av alla bankers verksamhet är att ha kontroll över risker kopplade till kreditverksamheten, så kallade kreditrisker. Bankerna ska bland annat ha processer och metoder för styrning, uppföljning och kontroll av sina kreditrisker.

Som ett led i Finansinspektionens tillsyn ingår bland annat att göra undersökningar för att utreda och bedöma om bankerna har kontroll över sina kreditrisker samt att de efterlever relevanta regelverk inom detta område.

Vad har vi kommit fram till?

Undersökningen har mynnat ut i iakttagelser som FI bedömt som brister i dokumentation av riskaptit och riskstrategi av kreditrisk, åtskillnad av funktion och ansvar inom organisationen för kreditrisk samt kontrollaktiviteter och resurser inom funktionen för riskkontroll.

FI bedömer att de förtydliganden samt presenterade åtgärder som banken har angett är tillräckliga för att rätta till de brister som vi har pekat på. Ärendet skrivs därför av.

Läs mer

Laddar sidan