Resultat

2016

FI:s synpunkter på revidering av det fjärde penningtvättsdirektivet

FI har lämnat ett antal synpunkter på EU-kommissionens förslag till revidering av det fjärde penningtvättsdirektivet.

Remissvar: Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Finansinspektionen (FI) tillstyrker i huvudsak utredningens förslag. FI anser dock att det i vissa frågor finns behov av förtydliganden samt att föreslagen lagstiftning i något fall inte är nödvändig.

2014

Remissvar om internationella standarder i penningtvättslagen

FI är positiv till förslagen till de förslag till lagändringar som lämnas i promemorian.

2012

Remissvar på betänkandet Penningtvätt

Finansinspektionen (FI) har i stort inget att erinra mot de föreslagna lagändringarna. Lagförslagen synes vara teknikneutrala och tar därmed höjd för kommande teknikutveckling, vilket FI finner positivt.

Laddar sidan