Resultat

2020

2019

Redovisning av fusion – remissvar på förslag till allmänna råd och vägledning

Finansinspektionen ser positivt på att Bokföringsnämnden (BFN) har tagit fram ett förslag till allmänna råd och vägledning om redovisning av fusion där det beaktas att normgivningen för upprättande av koncernredovisning numera bygger på enhetsteorin.

Remissvar: Ändring av tidpunkten för första tillämpning av kravet att upprätta års- och koncernredovisning i enhetligt elektroniskt format

FI tillstyrker förslaget i promemorian som handlar om att kravet på enhetlig elektronisk rapportering ska gälla för räkenskapsår som inleds den 1 januari 2020 eller senare.

2017

FI ändrar remissvar om redovisningstillsyn

FI har ändrat sitt remissyttrande från 2015 om ansvaret för redovisningstillsynen i Sverige. I sitt ursprungliga yttrande ställde sig FI i huvudsak bakom förslaget att FI skulle få det fulla ansvaret för den svenska redovisningstillsynen.

2015

Remissvar: En översyn av årsredovisningslagarna

2015-11-25 | Redovisning Remissvar

FI är positiv till att de nuvarande årsredovisningslagarna ersätts med nya årsredovisningslagar och att bestämmelserna om delårsrapporter samlas i en ny särskild lag.

Remissvar: betänkandet En ny ordning för redovisningstillsyn

2015-06-29 | Redovisning Remissvar

Finansinspektionen ställer sig i huvudsak bakom utredningens förslag men anser också att övergångsbestämmelser är nödvändiga samt att tillsynsansvaret och ingripande-möjligheterna när det gäller rapportering behöver klargöras.

Laddar sidan