FFFS 2002:11

Föreskrifter om skyldighet att elektroniskt lämna uppgifter om handel med vissa finansiella instrument

Gäller från 2002-09-01

Sammanfattning

Föreskrifterna anger att vissa företag elektroniskt via Finansinspektionens webbplats ska lämna uppgifter om handel med vissa finansiella instrument. FI använder uppgifterna för att övervaka bestämmelserna i en rad olika lagar, däribland lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument. 

Ändringar i grundförfattningen

Syftet med ändringarna är att anpassa föreskrifterna till ändringar i förordningen om marknader för finansiella instrument och lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (LV).

Ändringarna innebär att företag som driver en reglerad marknad eller en handelsplattform med stöd av 12 kap. 2 § eller 13 kap. 12 § andra stycket 1 LV, eller tillhandahåller datarapporteringstjänster som APA-leverantör eller CTP-leverantör med stöd av 10 kap. 1 § samma lag, inte längre ska omfattas av föreskrifterna. Dessutom upphävs ett par bestämmelser.

Ändringarna gäller från den 1 januari 2022. ändr. 2021:36

Ändringen innebär att en hänvisning till lagen (2000:1087) om anmälnings¬skyldighet för vissa innehav av finansiella instrument (AnmL) tas bort. Detta med anledning av att AnmL upphävs (prop. 2017/18:263).

Ändringen träder i kraft den 1 januari 2019. ändr.2018:23

Finansinspektionen inför bestämmelser som innebär att information och referensuppgifter för finansiella instrument som ska lämnas till Finansinspektionen enligt artiklarna 22.1 och 27.1 i Mifir, i stället ska lämnas till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma).

Ändringarna är en följd av att Finansinspektionen har delegerat insamlandet av den aktuella informationen till Esma.

Ändringarna börjar gälla den 3 januari 2018. ändr. 2017:3

Dokument

Ändringar

Laddar sidan