FFFS 2002:8

Föreskrifter och allmänna råd om förteckning över vissa innehav av finansiella instrument

Gäller från 2002-07-01

Sammanfattning

Föreskrifterna är helt nya och föranledda av att FI har utnyttjat lagstödet i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument. Föreskrifterna innehåller regler om vad en förteckning ska innehålla för uppgifter. Det finns också allmänna råd om vilka kategorier av anställda och uppdragstagare som bör omfattas av anmälningsskyldigheten.

Dokument

Laddar sidan