FFFS 2018:22

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2002:8) om förteckning över vissa innehav av finansiella instrument

Gäller från 2019-01-01 , ändring av FFFS 2002:8

Sammanfattning

Ändringen innebär att föreskrifterna inte längre gäller för börser och värdepappersinstitut. För värdepappersinstituten finns motsvarande bestämmelser på EU-nivå och att bemyndigandet att meddela föreskrifter i denna fråga kommer att sluta gälla. För börser flyttas bestämmelserna över till en ny föreskrift (2018:21).

Ändringen innebär också att de allmänna råden till 1 § tas bort.

Tills vidare kommer föreskrifterna att fortsätta gälla för auktoriserade marknadsplatser. Bestämmelserna saknar dock stöd i lag eller förordning, och kan därför inte tillämpas.
Ändringen träder i kraft den 1 januari 2019. ändr.2018:22

Dokument

Laddar sidan