FFFS 2005:11

Föreskrifter och allmänna råd om försäkringsförmedling

Upphävd 2018-10-01 se FFFS 2018:10

Sammanfattning

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om vilka krav som ställs på den som ska förmedla försäkringar samt vilken information som förmedlaren ska lämna till kunden. Regler införs även om hur en försäkringsförmedlare ska dokumentera förmedlingen samt hur förmedlaren ska hantera klagomål.

Reglerna ersätter flera föreskrifter och allmänna råd om försäkringsmäklare. Reglerna kompletterar lagen (2005:405) om försäkringsförmedling och förordningen (2005:411) om försäkringsförmedling. Genom dessa författningar införs direktivet om försäkringsförmedling (2002/92/EG) i svensk rätt.

Det finns ett skrivfel i 2 kap. 13 § första stycket. Se rättelseblad. Observera att rättelsen avser en paragraf som har upphört att gälla, se ändringsförfattning FFFS 2007:23.

Ändringar i grundförfattningen

Finansinspektionen gör följdändringar för att anpassa föreskriften till ändringarna i lagen om värdepappersmarknaden, Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2017:2) om värdepappersrörelse och den delegerade förordningen till Mifid 2. Föreskrifterna innehåller även följdändringar med anledning av den nya lagen om penningtvätt.

Ändringarna börjar gälla den 1 augusti 2017 i fråga om 2 kap. 7 §, och i övrigt den 3 januari 2018. ändr 2017:4

Ändringarna innebär bl.a. att begreppet "förmedling av fondandelar" ändras till "fondandelsförmedling" i föreskrifterna och de allmänna råden. Vidare ska en försäkringsförmedlare som utövar fondandelsförmedling och ger investeringsrådgivning om fondandelar uppfylla vissa kunskapskrav om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIF-förvaltare). Motsvarande kunskapskrav ska också gälla för den som ingår i ledningen för en juridisk person som ska utöva fondandelsförmedling eller ger investeringsrådgivning om fondandelar. ändr. 2013:13

FI ställer krav på försäkringsförmedlare som förmedlar fondandelar eller lämnar investeringsrådgivning om fondandelar att ha kunskap om nya bestämmelser om fondfaktablad på fondområdet. Motsvarande krav införs för ledningspersoner.

Det kommer under knappt ett års tid att finnas faktablad som dels är utformade enligt FFFS 2008:11 om investeringsfonder, dels är upprättade enligt kommissionens förordning (EU) nr 583/2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG rörande basfakta för investerare och villkor som ska uppfyllas när faktablad med basfakta för investerare eller prospekt tillhandahålls på annat varaktigt medium än papper eller på en webbplats.

Under denna period ska försäkringsmedlare ha kunskap om båda regelverken.

Ändringarna träder i kraft den 1 augusti 2011. ändr. 2011:44

Försäkringsförmedlare som endast förmedlar skadeförsäkringar omfattas från den 15 maj 2009 inte längre av kravet på kunskap om regelverket om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Ändringarna är en följd av implementeringen av det tredje penningtvättdirektivet i Sverige. ändr. 2009:2

Från den 1 november 2007 måste försäkringsförmedlare ha tillstånd från FI för att få lämna råd om fondandelar till kunder. Den möjlighet som finns i dag att förmedla fondandelar kommer att vara kvar. FI ställer även nya krav på förmedlarna i fråga om kompetens och ansvarsförsäkring. Det gäller bland annat ett nytt skötsamhetskrav och en möjlighet till undantag från kravet på kunskapstest. I föreskrifterna finns även exempel på hur ett företag kan dokumentera sin kontroll av anställda. ändr. 2007:23

Dokument

Ändringar

Läs mer

Laddar sidan