FFFS 2011:44

Föreskrifter om ändring i föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2005:11) om försäkringsförmedling

Gäller från 2011-08-01 , ändring av FFFS 2005:11

Sammanfattning

FI ställer krav på försäkringsförmedlare som förmedlar fondandelar eller lämnar investeringsrådgivning om fondandelar att ha kunskap om nya bestämmelser om fondfaktablad på fondområdet. Motsvarande krav införs för ledningspersoner.

Det kommer under knappt ett års tid att finnas faktablad som dels är utformade enligt FFFS 2008:11 om investeringsfonder, dels är upprättade enligt kommissionens förordning (EU) nr 583/2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG rörande basfakta för investerare och villkor som ska uppfyllas när faktablad med basfakta för investerare eller prospekt tillhandahålls på annat varaktigt medium än papper eller på en webbplats.

Under denna period ska försäkringsmedlare ha kunskap om båda regelverken.

Ändringarna träder i kraft den 1 augusti 2011. ändr. 2011:44

Dokument

Laddar sidan