FFFS 2009:11

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Gäller från 2010-01-01 , ändring av FFFS 2008:25

Sammanfattning

FI tar bort allmänna råd om värdering av finansiella instrument, då motsvarande lagbestämmelser har införts. Möjligheten för institut att tillämpa lagbegränsad IFRS i koncernredovisningen tas även bort och i stället införs föreskrifter om att institut ska upprätta koncernredovisning enligt EU:s IAS-förordning. Ändringen är en följd av att IFRS 3 och IAS 27 har ändrats. Dessutom införs nya allmänna råd om presentation av nedskrivningar i resultaträkningen samt upplysningar om eget kapital. ändr. 2009:11

Dokument

Läs mer

Laddar sidan