FFFS 2013:24

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Gäller från 2014-01-01 , ändring av FFFS 2008:25

Sammanfattning

FI anpassar upplysningskraven för löptidsanalyser till IFRS-regelverket. Det innebär dels att företagen ska basera analyserna på avtalade odiskonterade kassaflöden, dels att de ska lämna upplysningar om löptider för tillgångar och skulder samlat i en not. Dessutom förtydligas det vilka upplysningar som ska lämnas för koncerner, hänvisningar uppdateras och vissa andra redaktionella ändringar görs. ändr. 2013:24

Dokument

Laddar sidan