FFFS 2017:18

Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Gäller från 2018-01-01 , ändring av FFFS 2008:25

Sammanfattning

FI anpassar och förtydligar redovisningsföreskrifterna med anledning av de nya internationella redovisningsstandarderna IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 15 intäkter från avtal med kunder. En anpassning görs också till ändrade bestämmelser om bokföringsskyldighet för utländska filialer i Sverige.

Ändringarna i redovisningsföreskrifterna börjar gälla den 1 januari 2018. Föreskrifterna ska tillämpas på årsbokslut, årsredovisningar, koncernredovisningar och delårsrapporter som upprättas för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2018 eller senare. ändr. 2017:18

Dokument

Laddar sidan