FFFS 2010:7

Föreskrifter om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag

Gäller från 2010-12-31

Sammanfattning

Från och med 31 december 2010 gäller nya regler för hantering av likviditetsrisker för banker, andra kreditinstitut och värdepappersbolag. Syftet är att bidra till ett stabilt och väl fungerande finansiellt system genom att företag och finansiella företagsgrupper måste upprätthålla en högre standard på sin likviditetshantering än vad som hittills har krävts.

De nya föreskrifterna innebär skärpta krav på företagen att ha en uttalad risktolerans, strategier och riktlinjer för sin likviditetshantering. Föreskrifterna reglerar hur intern kontroll och oberoende granskning ska organiseras inom detta område. Det införs regler om mätning av likviditetsrisker vilket bland annat ställer krav på att företagen ska utföra stresstester. Ett särskilt viktigt avsnitt reglerar vilka tillgångar som får ingå i företagets likviditetsreserv. Vidare behandlas styrningsfrågor som limiter och beredskapsplanering.

Föreskriften baseras i allt väsentligt på ändringar i EU:s kapitaltäckningsdirektiv (särskilt bilaga V) samt på Baselkommitténs rekommendationer från hösten 2008.

Genom föreskrifterna upphävs de delar som avser likviditetsrisker i Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2000:10) om hantering av marknads- och likviditetsrisker i kreditinstitut och värdepappersbolag.

Ändringar i grundförfattningen

Tillämpningsområdet ändras så att värdepappersbolag, med undantag av dem som i fortsättningen ska tillämpa tillsynsförordningen (575/2013/EU), inte längre omfattas av föreskrifterna. Även mindre redaktionella ändringar görs.

Ändringarna gäller från den 7 juli 2021. ändr. 2021:16

FI ändrar tillämpningsområdet så att det överensstämmer med tillämpnings¬området för likviditetsreglerna i tillsynsförordningen och inför krav på offentliggörande av information. Termer och begrepp justeras så att de överensstämmer med de som används i tillsynsförordningen. FI inför även följdändringar som innebär att hänvisningar till lagar och föreskrifter som upphävs ersätts med hänvisningar till de författningar som ersätter dem. Ändringarna gäller från den 2 augusti 2014. ändr. 2014:21

Dokument

Ändringar

Laddar sidan